لبخند روی لبهای کودکان گرسنه و بیمار مرا به قعر عشق و عبادت می برد.

'گزارش بر گزاري جلسه
جلسه ماهيانه اجمخ خيريه پويندگان مهر در تاريخ 7/793در دفتر انجمن بر گزار گرديد و پس از قرايت اياتي چند از كام الله مجيد خانم ملك محمدي

 

با مطا لب عرفانيشان باعث انبساط  خاطر اعضاء  شدند و پس از ان گزارش ماهيانه كارهاي انجمن توسط خانم مصباحي باطلاع اعضا رسيد

 

كه گزارش كامل ان بعدا باطلاع شما عزيزان خواهد رسيد  در ادامه خانم پاييزي و خانم نظري با مطالب  اجتماعي وگويش همداني

 

جلسه را ادامه دادند و در خاتمه با پذيرايي كه توسط يكي از خانمها

بخاطر فوت مادرشان تهيه شده بود  جلسه پايان يافت  روحشان شاد[ ]
ن : مصباحی
ت : جمعه یازدهم مهر 1393
تبريك روز پزشک
با سلام  روز پزشک را به پزشکان عزيز بخصوص پزشکاني كه با انجمن

 همكاري داشته و بدون هيچ چـشمـداشتـي بيماران  انجمن را رايـگـان

 درمان ميكند تبريك ميگوييم .      

                                         هييت مديره انجمن خيريه پويندگان مهر[ ]
ن : مصباحی
ت : یکشنبه دوم شهریور 1393
زندگي ماجرايي پر شور است

بسياري از ما نگران گذشته هستيم و از اينده بيمناك.دريغا كه سرور

لحظه حال را از دست ميدهيم . شادي در زمان حال و مكان حاضر نهفته

است شادي گرفتن چيزي از زندگي نيست زندگي حاصل طبيعي دادن

بهترينهايمان يه زندگي است

بياييد همه چيز را براي خاطر عشق خدا انجام دهيم  هر انچه ميخوري

هر نيايشي كه به جا مياوري هر ياري كه به ديگران ميرساني هر انچه

انجام ميدهي همه را بعنوان پيشكش يه خداوند به انجام برسان

انگاه زندگي ماجرايي پر شور ميشود كه هر لحظه اش خنياي افتاب

و درخشش اختران را نوا ميكند.

                                                                                      واسواني                [ ]
ن : مصباحی
ت : دوشنبه سی ام تیر 1393
زيبايي
براي     انكه  حقيقتا زيبا شويم بايد

1-زندگي پاكي داشته باشيم

2- پيرو حقيقت باشيم

3- دچار خشم نشويم

4در همه حال لبخند زنيم 

5- به تهيدستان و از پا افتادگان كمك كنيم

روزي نيست  كه خدا با ما سخن نگويد  افسوس كه نداي خاموش و كوچك او را نا شنوا هستيم[ ]
ن : مصباحی
ت : یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
خودت را باور كن
وقتي راه رفتن را اموختي دويدن را بياموز  و دويدن را كه اموختي پرواز را 

راه رفتن را بياموز زيرا راههايي را كه ميروي از تو ميشود و سرزمينهايي را كه ميپيمايي بر مساحت تو اضافه ميكند

دويدن بياموز چون هر چيز را كه بخواهي دور است و هر قدر كه زود باشي.دير

و پرواز را ياد  بگير نه براي اينكه تز زمين جدا باشي  براي انكه باندازه فاصله زمين تا اسمان گسترده شوي

من راه رفتن را از يك سنگ اموختم  د ويدن را از يك كرم خاكي  وپرواز را از يك درخت 

بادها از رفتن بمن چيزي نگفتند زيرا انقدر در حركت بودند كه رفتن را نمي شناختند 

پلنگان دويدن را يادم ندادند زيرا انقدر دويده بودند  كه از ياد برده بودند

پرندگان نيز پرواز را بمن نياموختند زيرا چنان در پرواز خود غرق بودند كه انرا بفراموشي سپرده بودند

اما سنگي كه درد سكون را كشيده بود رفتن را ميشناخت

كرمي كه در اشتياق دويدن سوخته بود دويدن را ميفهميد

و درختي كه پايش در گل بود از پرواز بسيار ميدانست

انها از حسرت به درد رسيده بودند و از درد به اشتياق و از اشتياق به معرفت

وقتي داري در درياي زندگي سفر ميكني از طوفان و از امواج نترس

بگذار تا از تو بگذرند  تو فقط  بسفرت ادامه بده و استقامت داشته باش

هميشه بخاطر داشته باش درياي ارام نا خداي با تجربه و ماهر نميسازد

جايي در قلب هر انسان وجود دارد كه در ان افكار تبديل به ارزو ميشود و ارزو ها به اهداف بدل ميگردند

جايي كه در ان هر غير ممكني ممكن ميشود  تنها اگر به هدفهايمان ايمان داشته باشيم

چند چيز هست كه براي يك زندگي شاد و موفق بان نياز داريم

اعتقاداتت   اهداف و ارزوهايت  عشق  خانواده   و دوستانت  واز همه مهمتر اعتقاد به باورهايت

خودت را ارزوهايت راو اعتقاداتت را باور داشته باش.[ ]
ن : مصباحی
ت : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393
نيايش

خداوندا ياريم كن با خويش مهربان باشم

امروز دست از احساس گناه چه كوچك و چه يزرگ بردارم

و با بخشيدن خود نور خرد وعشق را ازان  خود كنم و به وجودم گرمي حضورت را هديه بخشم خداوندا سپاس كه هر جا تو هستي عشق است وعشق است وعشق

خدايا بابت هر شبي كه بي شكر سر بر بالين گذاشتم بابت هر صبحي كه بي سلام بتو اغاز كردم بابت لحظات شادي كه به يادت نبودم بابت هر گره كه به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم بابت هر گره كه بدستم كورشد و من تو را مقصر دانستم مرا ببخش 

كمكم كن كه بفهمم تو كنار مني نه روبروي من      

امين

 [ ]
ن : مصباحی
ت : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
سخنان پند اموز
در زندگي يك روز به عقب نگاه ميكني و به انچه گريه دار بود ميخندي

ادمي را ادمييت لازم است   عود را گر بو نباشد هيزم است

كشتن گنجشگها كركسها را ادب نميكند

فرق بين نبوغ و حماقت اينست كه نبوغ حدي دارد

 [ ]
ن : مصباحی
ت : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393
سخنان پند اموز
از زشت رويي پرسيدند انروز جمال پخش ميكردند تو كجا بودي گفت در صف كمال

مردي كه كوه را از ميان برداشت كسي بود كه شروع به برداشتن سنگ ريزه ها كرد

شجاعت يعني اينكه بترس بلرز ولي يك قدم بردار

وقتي تنها شدي بدانكه خدا همه را بيرون كرده تا خودت باشي وخودش[ ]
ن : مصباحی
ت : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393
داستان عقرب

روزي مردي عقربي را ديدكه درون اب دست و پا ميزند او تصميم گرفت عقرب را نجات دهداما عقرب انگشت او را نيش زدمرد باز هم سعس كرد تا عقرب را نجات دهد رهگذري از او پرسيدبراي چه عقربيي را كه نيش ميزند نجات ميدهي؟مرد گفت اين طبيعت عقرب است كه نيش بزند ولي طبيعت من اين است كه عشق بورزم چرا بايد مانع عشق ورزيدن شوم فقط باين دليل كه عقرب طبيعتا نيش ميزند؟

عشق ورزي را متوقف نسازلطف ومهرباني خود رادريغ نكن حتي اگر ديگران تو را بيازارند

 [ ]
ن : مصباحی
ت : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393
در يافت و پرداختهاي انجمن خيريه پويندگان مهر در سال 92
دريافتها

حق عضويتها26/640000تومان

خيرات و نذورات 5/914/000 تومان

كمك به انجمن 5/380/000 تومان

كمك به صندوق وام 6/400/000 تومان

هزينه تحصيلي 200/000 تومان جهت خانه سازي 4/700/000تومان

جهت بيماري7445/000 تومان متفرقه 161/000 تومان

كلاس حافظ خواني 1/570/000 تومان

سود كارگاهها13/985/000 تومان

 

پرداختهاي يكساله

هزينه مددجويان14/700/000 تومان

درمان بيماريها دارو ازمايشگاه شيمي در ماني mriو....11/856/000 تومان

ساخت و تعمير منزل حمام لوله كشي گاز اب و......18/750000 تومان

وام داده شده به 126 نفر 48/295/000 تومان

ذبح گوسفند 26راس 14/348/000 تومان[ ]
ن : مصباحی
ت : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393

محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید